Skate Plus Inline skate rollerblade shop
  Top » Catalog

Welcome to Skate Plus

Welcome Guest! Would you like to log yourself in? Or would you prefer to create an account?

ความน่าเชื่อถือของร้านสเก็ตพลัส:
การซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีความเสี่ยง ในเรื่องความความน่าเชื่อถือของผู้ขายสินค้า ร้านสเก็ตพลัส ได้จดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างเป็นทางการ ท่านจึงมั่นใจได้ถึงความมั่นคงของร้าน และมั่นใจได้เต็ม 100% ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

ร้านของเราเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

เอกสาร ภพ. 20
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 20
แบบ พค 0401
ใบสำคัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
เอกสาร พค. 0403
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์

ท่านสามารถคลิ๊กที่ เครื่องหมาย DBD ด้านบนนี้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของร้านสเก็ตพลัส ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

New Products For May

Skates รองเท้าสเก็ตทั้งหมดของทางร้าน

Skate Flying Eagle S5 (Blue)
Skate Flying Eagle S5 (Blue)
2,350 บาท
Skate Flying Eagle S5 (Red)
Skate Flying Eagle S5 (Red)
2,350 บาท
Skate Flying Eagle S5 (Pink)
Skate Flying Eagle S5 (Pink)
2,350 บาท
Skate Flying Eagle F1+ Black
Skate Flying Eagle F1+ Black
2,800 บาท
Skate Flying Eagle F1+ Pink
Skate Flying Eagle F1+ Pink
2,800 บาท
Skate Flying Eagle F1+ Blue
Skate Flying Eagle F1+ Blue
2,800 บาท
Skate Flying Eagle S6 (Blue)
Skate Flying Eagle S6 (Blue)
2,950 บาท
Skate Flying Eagle F2 White
Skate Flying Eagle F2 White
2,950 บาท
Skate Flying Eagle S6 (Pink)
Skate Flying Eagle S6 (Pink)
2,950 บาท
Skate Flying Eagle X2 Blue
Skate Flying Eagle X2 Blue
2,950 บาท
Skate Flying Eagle F2 Blue
Skate Flying Eagle F2 Blue
2,950 บาท
Skate Flying Eagle F2 Black
Skate Flying Eagle F2 Black
2,950 บาท
Speed Frame Tiger
Speed Frame Tiger
3,000 บาท
Skate BKB B3
Skate BKB B3
3,550 บาท
Skate BKB B5 White
Skate BKB B5 White
3,700 บาท
Frame Pilot Striker
Frame Pilot Striker
4,000 บาท
Skate Flying Eagle F3 Purple
Skate Flying Eagle F3 Purple
3,900 บาท
Skate Seba Soft Junior
Skate Seba Soft Junior
3,900 บาท
Skate Flying Eagle F3 Blue
Skate Flying Eagle F3 Blue
3,900 บาท
Skate BKB B6
Skate BKB B6
3,900 บาท
Skate Flying Eagle F5 Black
Skate Flying Eagle F5 Black
4,500 บาท
Skate Seba FR Junior (Blue)
Skate Seba FR Junior (Blue)
4,900 บาท
Skate Seba FR Junior (Red)
Skate Seba FR Junior (Red)
4,900 บาท
Skate Flying Eagle F6 Green
Skate Flying Eagle F6 Green
4,900 บาท
Skate Flying Eagle F6 Red
Skate Flying Eagle F6 Red
4,900 บาท
Skate Razor Cult Street Blue
Skate Razor Cult Street Blue
5,500 บาท
Jackson Vibe Derby
Jackson Vibe Derby
5,500 บาท
Luigino Strut
Luigino Strut
6,000 บาท
Powerslide Phuzion Reign
Powerslide Phuzion Reign
6,500 บาท
USD Classic Throne All Star 14 Grey
USD Classic Throne All Star 14 Grey
5,700 บาท
UFS Throne EVO 14
UFS Throne EVO 14
5,900 บาท
Skate Seba FRX 2014
Skate Seba FRX 2014
6,500 บาท
USD Classic Throne Nick Lomax III
USD Classic Throne Nick Lomax III
5,900 บาท
Skate Seba GTX
Skate Seba GTX
7,500 บาท
Frame Pilot Fighter 7050
Frame Pilot Fighter 7050
9,000 บาท
Luigino Sting
Luigino Sting
9,000 บาท
Skate Seba GT
Skate Seba GT
8,500 บาท
Skate Razor G10
Skate Razor G10
8,900 บาท
Skate Seba FR1 Orange
Skate Seba FR1 Orange
7,900 บาท
Skate Seba FR1 Blue
Skate Seba FR1 Blue
7,900 บาท
Skate Seba FR1Orange
Skate Seba FR1Orange
9,500 บาท
Skate Razor Aragon 6
Skate Razor Aragon 6
10,500 บาท
Skate Seba FR1Blue
Skate Seba FR1Blue
9,500 บาท
Skate Seba FRA
Skate Seba FRA
11,500 บาท
Cityrun Dreamer Red (Complete Set)
Cityrun Dreamer Red (Complete Set)
11,000 บาท
Cityrun Champion Orange
Cityrun Champion Orange
11,000 บาท
Cityrun Champion Black
Cityrun Champion Black
11,000 บาท
Cityrun Dreamer Pink (Complete Set)
Cityrun Dreamer Pink (Complete Set)
11,000 บาท
Cityrun Champion White
Cityrun Champion White
11,000 บาท
Cityrun Dreamer Blue (Complete Set)
Cityrun Dreamer Blue (Complete Set)
11,000 บาท
Skate Seba Trix2
Skate Seba Trix2
11,000 บาท
Luigino Ultra
Luigino Ultra
12,000 บาท
Luigino Challenge
Luigino Challenge
12,000 บาท
Skate Seba FR1 Deluxe
Skate Seba FR1 Deluxe
11,000 บาท
Luigino Bolt
Luigino Bolt
15,000 บาท
Skate Seba High Deluxe Blue
Skate Seba High Deluxe Blue
10,000 บาท
Skate Seba High Deluxe Black
Skate Seba High Deluxe Black
14,500 บาท
Skate Seba High Light Blue
Skate Seba High Light Blue
15,000 บาท
Skate Seba High Light Red
Skate Seba High Light Red
15,000 บาท
Skate Seba High Light Black
Skate Seba High Light Black
15,000 บาท
Cityrun Vulcan Green
Cityrun Vulcan Green
19,000 บาท
Cityrun Vulcan Red
Cityrun Vulcan Red
19,000 บาท
Cityrun Vulcan Silver
Cityrun Vulcan Silver
19,000 บาท
Cityrun Vulcan Black
Cityrun Vulcan Black
19,000 บาท
Cityrun Vulcan Yellow
Cityrun Vulcan Yellow
19,000 บาท
Cityrun vulcan White
Cityrun vulcan White
19,000 บาท
Skate Seba Trix
Skate Seba Trix
18,000 บาท
Skate Seba KSJ Pro-model
Skate Seba KSJ Pro-model
18,000 บาท
Seba Marathon 110mm
Seba Marathon 110mm
21,000 บาท
Skate Seba WFSC
Skate Seba WFSC
20,000 บาท
Skate Seba KSJ 2014
Skate Seba KSJ 2014
21,000 บาท
Skate Seba Igor Promodel 2013 edition
Skate Seba Igor Promodel 2013 edition
22,000 บาท
Seba custom
Seba custom
25,000 บาท
Add to del.icio.us Add to Digg Add to Ekstreme Add to Facebook Add to Furl Add to Google Add to PInterest Add to Newsvine Add to Reddit Add to Technorati Add to Twitter Add to Yahoo myWeb Add to Stumbleupon
Skate Equipments